Verzending en retour

Verzenden en retourneren

Onderstaande artikelen zijn een uittreksel uit de Algemene voorwaarden, die u kunt nalezen op deze pagina.

Artikel 4. Levering & garantie

4.1 De producten worden op de zelfde of uiterlijk de volgende werkdag van bestelling verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen 1 of 2 werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.

4.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de cliënt in dat geval de bestelling retour zendt, zullen tenminste de verzendkosten van toezending in rekening worden gebracht. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft, is de cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Op de door Gewoon Gezond geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie van 30 dagen. Deze garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van betreffende bestelling en is alleen van toepassing als het product niet voldoet aan de verwachtingen naar aanleiding van (telefonisch) verstrekte informatie en begeleiding via Gewoon Gezond. Indien de cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan Gewoon Gezond schriftelijk te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Gewoon Gezond, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie (werk)dagen een nieuw product bij de cliënt wordt afgeleverd. Zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal in dat geval door Gewoon Gezond worden gedragen.

4.4 Mocht blijken dat een of meerdere producten niet aan de verwachting voldoen en de cliënt voldoet aan medewerking aan de telefonische begeleiding (follow-up) en opvolgen van ons advies, dan ontvangt de cliënt het volledige aankoopbedrag binnen vier weken per overmaking op bank-of girorekening terug. De aangebroken producten met retourformulier dient de cliënt dan wel op eigen kosten binnen 21 dagen, na factuurdatum, te retourneren.

4.5 De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet geaccepteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Gewoon Gezond verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 de cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt Gewoon Gezond daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gewoon Gezond de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Gewoon Gezond te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.
Retour adres: Gewoon Gezond, Oude Bredasebaan 27, 4904 SE Oosterhout, NL

Artikel 7. Privacy

7.1 Alle cliëntgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de cliënt. Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover cliënteninformatie nog aanwezig is en de cliënt deze wil laten verwijderen, kan de cliënt ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Gewoon Gezond, dan wel tussen Gewoon Gezond en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en Gewoon Gezond, is Gewoon Gezond niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gewoon Gezond.

8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Gewoon Gezond worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gewoon Gezond ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gewoon Gezond gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gewoon Gezond kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de cliënt aan Gewoon Gezond schriftelijk opgave doet van een adres, is Gewoon Gezond gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan Gewoon Gezond schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Gewoon Gezond gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gewoon Gezond deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gewoon Gezond in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gewoon Gezond vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Gewoon Gezond is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan info@gewoongezond.be of telefonisch: +31 (0) 76 5876083 (op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur).

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Netherlands) B.V. worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.

 

Disclaimer: Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichtsbeheersingsprogramma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen.

6 gedachten over “Verzending en retour”

  • Beste Eric,
   De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenproces en bedragen 6.96 ex btw tot €100. Daarboven gratis. btw wordt berekend en is afhankelijk van de bestelde producten. Standaard 21%, behalve als u alleen voedingsproducten besteld, dan is het 6%.

   Beantwoorden
  • Bedankt voor je reactie.
   Wij werken via het distributiecentrum van Herbalife, waardoor producten altijd vers en voorradig zijn.
   Zij werken met DPD.

   Fijne dag!

   Beantwoorden

Plaats een reactie